Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Trả lời

Căn cứ theo Điều 143, Luật sở hữu trí năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, theo đó Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng sau đây:

  1. Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;
  2. Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác;
  3. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !