Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Ông A sử dụng 2ha đất trồng lúa tại Cần Giờ, TP.HCM từ năm 1990 đến nay (không có giấy tờ về QSDĐ). Hỏi:

a) Ông A có được Nhà nước cấp GCNQSDĐ hay không?

b) Ông A muốn mở rộng sản xuất nông nghiệp nên đã nhận chuyển nhượng thêm 10ha đất trông lúa tại Cần Giờ. Việc nhận chuyển nhượng này có được phép không? Tại sao?

c) Cho biết thời hạn sử dụng đất của 2ha đất nói trên? Nếu hết thời hạn sử dụng đất thì phải giải quyết thế nào?

Giải quyết tình huống

Ông A có được cấp GCNQSDĐ không? Tại sao?

Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Trường hợp ông A thuộc đối tượng đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013 nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/07/2004 nên vẫn được cấp GCNQSDĐ nếu thỏa mãn các điều kiện:

+ Được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp.

+ Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy định SDĐ.

Ông A muốn mở rộng sản xuất nông nghiệp nên đã nhận chuyển nhượng thêm 10 ha đất trồng lúa tại Cần Giờ. Việc nhận chuyển nhượng này được phép không? Tại sao?

Theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy định như sau:

“Điều 44. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối của mỗi hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp được áp dụng đối với các hình thức nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối:

a) Không quá 30 héc ta cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 20 héc ta cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.”

Căn cứ vào quy định về hạn mức nhận chuyển nhượng về quyền sử dụng đất nông nghiệp thì  Ông A được phép nhận chuyển nhượng thêm 10 ha đất trồng lúa tại Cần Giờ.

Cho biết thời hạn sử dụng đất của 2 ha đất nói trên? Nếu hết thời hạn sử dụng đất thì giải quyết thế nào?

Trường hợp của Ông A nằm trong hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định tại khoản 1 điều 129 LĐĐ 2013. Nên áp dụng khoản 1 điều 126 LĐĐ 2013 thì thời hạn sử dụng đất của 2 ha trên là 50 năm. Khi hết thời hạn, ông A nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !