Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Pháp luật quy định về tài sản của vợ chồng trong thời kì hôn nhân bao gồm tài sản chung và tài sản riêng. Nếu các bên không có thỏa thuận khác thì tài sản chung của vợ chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện nay bao gồm tài sản phát sinh trong thời kì hôn nhân, tài sản được tặng cho, thừa kế chung và tài sản khác được vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Để đảm bảo quyền lợi của bên yếu thế nói chung hay bảo đảm quyền lợi cho người vợ trong gia đình thì pháp luật quy định về nguyên tắc sử dụng tài sản chung của vợ chồng tại Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.

2. Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

3. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường“.

Cũng theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ chồng như sau:

Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định:

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.
2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình”.

Điều 13 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình quy định:

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Trong trường hợp vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì được coi là có sự đồng ý của bên kia, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và Gia đình.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng định đoạt tài sản chung vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu”.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!