Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, quyết định những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của Công ty. Vậy Đại hội đồng cổ đông được pháp luật quy định ra sao? Công ty Luật Hồng Bàng luôn đi đầu trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, sẽ giải đáp những thắc mắc của quý khách hàng về vấn đề trên như sau:

 I. Cơ sở pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014

II. Nội dung

Đại hội đồng cổ đông được quy định tại điều 135 Luật doanh nghiệp 2014, theo đó: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Thông qua định hướng phát triển của công ty;

– Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng    năm của từng loại cổ phần;

–  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

– Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong        báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

– Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

– Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

– Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

– Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công   ty;

– Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Điện thoại: 0912 35 65 75

SĐT tư vấn luật trực tuyến của Luật sư: 1900.6575

Email: Lienheluathongbang@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, Số 14 Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

TRÂN TRỌNG!