Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Chủ thể sử dụng đất trong khu kinh tế được đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở đều được lựa chọn hình thức sử dụng đất?

Trả lời

Khằng định Đúng. Vì:

Khoản 4 Điều 151 Luật đất đai 2013 quy định Người sử dụng đất trong khu kinh tế được đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, kết cấu hạ tầng, được sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ và có các quyền, nghĩa vụ như sau:

“a) Trường hợp được Ban quản lý khu kinh tế giao lại đất trong khu kinh tế thì có các quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước giao đất theo quy định của Luật này;

b) Trường hợp được Ban quản lý khu kinh tế cho thuê đất trong khu kinh tế thì có các quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật này.”

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được quy định tại điều 174 Luật đất đai 2013; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm được quy định tại điều 175 Luật đất đai 2013.

Như vậy, Chủ thể sử dụng đất trong khu kinh tế được đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở đều được lựa chọn hình thức sử dụng đất.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !