Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Chủ sở hữu công ty có những nghĩa vụ gì? Được pháp luật quy định như thế nào? Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới bài viết về nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty nhằm giải đáp những vướng mắc của quý khách hàng.

Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định chi tiết về nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty như sau:

– Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.

– Tuân thủ Điều lệ công ty.

– Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

– Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

– Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

– Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!