Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm: dễ dàng huy động hoặc rút vốn (thay đổi cổ đông) nhưng các quy định về công ty này cũng khá phức tạp. Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới bài viết về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông để quý khách hàng có cái nhìn rõ ràng hơn về những quy định của pháp luật về vấn đề này.

  1. Khái niệm

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

  1. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:

– Thông qua định hướng phát triển của công ty.

– Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

– Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác.

– Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

– Thông qua báo cáo tài chính hàng năm.

– Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

– Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty.

– Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty.

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!