Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT KHÔNG ĐƯỢC

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

            – Cơ sở pháp lý: Điều 82 Luật đất đai năm 2013

            – Nội dung cụ thể:

Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

  1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;
  2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;
  3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;
  4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !