Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần

Hội đồng quản trị là bộ phận quan trọng trong công ty cổ phần. Cơ quan này có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản...

Văn phòng đại diện phải nộp những loại thuế nào?

Văn phòng đại diện phải nộp các khoản thuế nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy cụ thể, văn phòng đại diện phải nộp những loại thuế nào? 1. Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không? Nếu văn phòng đại diện có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch...