Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hội đồng quản trị là bộ phận quan trọng trong công ty cổ phần. Cơ quan này có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị và có trách nhiệm chính trong việc quản lý các hoạt động hàng ngày của công ty cổ phần. Dưới đây là bài viết về quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị:

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Khái quát về chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị là cá nhân do Hội đồng quản trị bầu từ một trong số các thành viên; là người quản lý công ty có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
 • Do Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên của Hội đồng quản trị nên nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đông quản trị được xác định theo nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: không quá 05 năm và có thể được bầu lại không hạn chế về số nhiệm kỳ.
 • Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ các trường hợp sau:
 • Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết
 • Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán không có quy định khác

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty

Quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 • Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty.

Nhiệm vụ triệu tập họp Hội đồng quản trị

 • Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:
 • Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 • Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
 • Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
 • Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể gồm các nội dụng: thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

Nhiệm vụ liên quan đến nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

 • Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Người thực hiện quyền và nghĩa vụ trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt

 • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.
 • Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm làm chủ tọa các cuộc hop của Đại hội đồng cổ đông.